Groene Job
Voor groene dienstverlening en kleinschalig onderhoudswerk in uw tuin, groenvoorziening, bos, natuur en landschap 065 065 45 78

Tarief Groene Job

  • Groene Job werkt desgewenst op uurbasis of in aanneming
  • Een kijkafspraak om het werk door te nemen kost in principe niks.

Informeer dus gerust en geheel vrijblijvend naar het uurtarief, een kostenindicatie op basis van het uurtarief of een vaste prijs voor uw klus! Contact opnemen met Groene Job kan met onderstaande email-formulier of bel 065 065 45 78

Tarief op maat

Wanneer Groene Job werkt op basis van “uurtje factuurtje” is de basis van uw factuur het uurtarief van Groene Job zelf. Het gehanteerde tarief is afhankelijk van de werkzaamheden en de inzet van gereedschap en materieel. Zo betaalt u als klant een eerlijke prijs.

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Groene Job:

  • Groene Job KvK-nummer: 63214695 uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst van Groene Job tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Groene Job wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.


Artikel 2: Offertes

1 De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd.

2 De opdrachtnemer gaat uit van de juistheid van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens welke voor opdrachtnemer nodig  zijn om de inhoud van de offerte te bepalen.

3 De in de offerte vermelde prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief omzetbelasting.

 

Artikel 3: Uitvoering

1 De opdrachtnemer zal naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap de overeenkomst uitvoeren.

2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, vergunningen en overige voorwaarden, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien dit niet het geval is heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuistheid en/of onvolledigheid van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde dan wel voorgeschreven gegevens, materialen, vergunningen en overige voorwaarden voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel 4: Geheimhouding

1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen hebben.

2 Informatie is vertrouwelijk als dit door een der partijen is medegedeeld en/of dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 5: Intellectuele eigendom

1 Tenzij anders overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de rechten en bevoegdheden die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet en alle rechten van industriële eigendom.

2 Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, modellen enz., mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

3 Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gesteld.

 

Artikel 6: Levertijd

1 De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering bepaald aan de hand van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie.

2 De levertijd gaat in wanneer alle noodzakelijke gegevens en definitieve details bekend zijn en in bezit van opdrachtnemer en de overeengekomen (deel)betaling is ontvangen.

3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geeft het overschrijden van de levertijd door opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding. 

 

Artikel 7: Gebreken en klachten

1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld en gemotiveerd aan opdrachtnemer.

2 Indien de klacht gegrond is zal opdrachtnemer door opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden alsnog uit te voeren zoals overeengekomen, tenzij de werkzaamheden inmiddels niet meer zinvol worden geacht door opdrachtgever. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Opdrachtnemer is in dit geval slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 8: Prijs en Facturering

1 De opdrachtnemer is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever consument is, kan hij, indien de prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, ongeacht het percentage van verhoging, de overeenkomst ontbinden.

2 Werkzaamheden op basis van uurtarieven worden wekelijks gefactureerd.

 

Artikel 9: Betaling

1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling door opdrachtgever na 14 dagen uitblijft is opdrachtgever rente verschuldigd van  1.5% per maand over het opeisbare bedrag.

2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen alle verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

3 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10: Incassokosten

1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11: Wijzigingen in de overeenkomst

1 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien beide partijen hiermee akkoord gaan en dit schriftelijk hebben vastgelegd.

 

Artikel 12: Ontbinding

1 In geval van het niet na kunnen komen van de verplichtingen door opdrachtnemer door overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2 Indien opdrachtnemer bij intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk contract. 

3 Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.

4 Indien opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

5 Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindsvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.    

6 Indien de opdrachtgever en opdrachtnemer de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbinden, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van alle vermogensschade.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1 Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden schade, die direct het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van de opdrachtnemer wordt gedekt en uitgekeerd.

2 In geval van onrechtmatige daad van opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van opdrachtgever wordt gedekt en uitgekeerd.  

3 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade zoals beschreven in: artikel 3 punt 4 en artikel 6 punt 3.

5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot de door opdrachtnemer geleverde diensten en/of producten.

6 Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit adviezen, tekeningen of ontwerpen.

 

Artikel 14: Recht

1 Het Nederlands recht is van toepassing

2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank die het dichtst bij de vestigingsplaats van opdrachtnemer gelegen is. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

 

 

Real Time Web Analytics